Condicions generals

Els serveis encomanats pel client a Àgora Consultors es realitzaran sota la figura jurídica de prestació de serveis, en funció de la legislació vigent en cada moment. Els preus estipulats en aquesta pàgina web han d’incrementar-se del percentatge d’IGI vigent.

Els preus establerts en la present pàgina web comporten les despeses que puguin ésser ocasionades per a les diverses gestions amb els organismes corresponents (Notaria, Govern,..). No obstant, les despeses corresponents als diversos comuns del Principat no estaran inclosos (en el cas de l’obertura de comerç, ja que la taxa de radicació no pot ésser especificada amb certesa, degut a la seva variació anual i en funció de varis criteris).

Es realitzarà una provisió de fons per a poder procedir amb les gestions pertinents i poder costejar les taxes que incorrin en la gestió dels tràmits encomanats. Dita provisió haurà d’ésser abonada pel client en el termini màxim de 7 dies, a comptar del moment en que Àgora Consultors la sol·liciti mitjançant un correu electrònic a l’adreça proporcionada pel client. Un cop realitzades totes les gestions, es descomptarà dita provisió de fons de la liquidació total de la factura corresponent als serveis.

En el cas en que el client no compleixi amb els terminis indicats per a la realització dels pagaments pertinents, o amb facilitació de les informacions sol·licitades, l’encàrrec sol·licitat es considerarà com a no realitzat i per tant, l’empresa no estarà obligada a retornar l’import pagat, ni cap mena de gestions realitzades. No obstant, si totes les gestions han estat realitzades, l’empresa es reserva el dret a reclamar la quantia pertinent al client.

En el moment en que el client fa encàrrec a l’empresa Àgora Consultors de la gestió de l’expedient corresponent, declara atorgar la representació suficient per a poder realitzar les gestions pertinents. En cas que no disposi de dita representació haurà de presentar en el termini màxim d’un mes, els documents que acreditin la representació.