Nou augment salari pel 2019

Nou augment salari pel 2019

Durant el mes de febrer del 2019 es va dur a terme una nova aprovació de llei. En aquesta llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019, es va establir en la seva disposició addicional quarta un nou augment de salari a tenir en comte a partir del dia 01 d’abril del 2019.

Segons el que s’estableix en aquesta llei, s’ha de dur a terme un augment del 0,7% (IPC del 2018) sobre el sou dels treballadors que cobrin menys de 24.000€ bruts anuals. No obstant, cal tenir en compte que dita pujada de sou no s’ha d’aplicar si el salari del treballador en qüestió ja ha estat augmentat de l’import de l’IPC del 2018 durant l’any 2019 o d’un percentatge superior. Per últim, s’ha de tenir present que la pujada s’ha d’efectuar sobre tots els treballadors, ja sigui que realitzen la jornada complerta ordinària o la mitja jornada. En aquest últim cas, s’haurà de fer la pujada de sou si el treballador no percep la part proporcional als 24.000€ bruts anuals en funció de la seva jornada laboral.

Fonts:

Consell General

0 Comments

Leave a reply